ศูนย์บริการซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO อะไหล่ ไส้กรอง สารกรอง
300.00 บาท
500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ให้บริการซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Reverse Osmosis = RO ครัวเรีอน

เครื่องกรองน้ำ เป็นอุปกรณ์ภายในบ้านที่จำเป็นมาก ๆ ชิ้นหนึ่งหากเกิดความชำรุด เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ต้องได้รับการซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้ได้อย่างปรกติ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ หลายท่านอาจไม่เข้าใจ หากเครื่องกรองน้ำไม่สามารถใช้งานได้ หรือ เราไม่ทราบว่าเกิดความชำรุด เราก็อาจดื่มน้ำที่เป็นอันตรายเข้าร่างกายเราโดย ตรง ซื่ออันตรายดังกล่างไม่ใช่เชื่่อโรค แต่เป็นสารอันตรายที่ สามารถทำรายอัยวะเราได้ 

***ซ่อมระบบไฟฟ้าของเครื่อง ได้แก่

1). DIAPHARGM PUMP + ADAPTOR

2). low pressure switch

3). high pressure switch

4). solenoid valve

เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis เป็นระบบเครื่องกรองน้ำที่ใช้ไฟฟ้า เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมการทำงาน (แรงดันน้ำ)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองให้ได้น้ำที่บริสุทธิ สะอาด และปลอดภัย ดังนั้นในระบบเครื่องกรองน้ำ RO จึงประกอบไปได้ วัสดุที่ดี และมีความคุณสมบัติที่เรียกว่า FOOD GRAND เป็นที่ยอมรับจากสถานบันชั้นน้ำ ระดับโลก เช่น NSF Internation  และ Water Quality เป็นต้น นอกจากโครงสร้างเครื่องที่ใช้วัสดุที่เป็น FOOD GRAND แล้ว ไส้กรอง และสารกรอง ต้องเป็นไส้กรองแท้ ที่ใช้สำหรับ กรองน้ำดื่ม จริง ๆ (เนื่องจากในปัจจุบัน) หากเป็นไส้กรอง หรือ สารกรองที่ไม่ได้คุณภาพ การทำงานของเครื่องกรองน้ำก็ไม่ได้คุณภาพที่ดี ซึ่งอาจให้เป็นอันตราย ตามมาเช่นเดี่ยวกัน